Požární ochrana

 • Zpracování požárně bezpečnostního řešení staveb - projektová dokumentace pro stavební řízení
 • Zpracování dokumentace o začlenění do kategorie činnosti podle míry požárního nebezpečí
 • Zpracování posouzení požárního nebezpečí
 • Zpracování organizační směrnice o zabezpečení požární ochrany
 • Zpracování dokumentace zdolávání požárů (operativní plán a operativní karta)
 • Určení podmínek požární bezpečnosti provozovaných činností
 • Zpracování dokumentace o požární ochraně dle požadavku vyhlášky č. 246/2001 Sb.
 • Školení vedoucích zaměstnanců a zaměstnanců
 • Odborná příprava preventistů a zaměstnanců zařazeních do preventivních požárních hlídek
 • Provádění preventivních požárních prohlídek a navrhování opatření k odstranění závad
 • Organizace plnění povinností vyplývajících ze zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně v platném znění, vyhlášky MV ČR č. 246/2001 Sb. a ostatních platných předpisů a norem (ČSN), pokud upravují otázky týkající se požární ochrany
 • Poradenská a konzultační činnost
 • Vybavení hasicími přístroji a hydranty