Bezpečnost práce

  • Hodnocení pracovních rizik možného ohrožení bezpečnosti a zdraví zaměstnanců

  • Zpracování návrhu na zařazení prací do kategorií
  • Zpracování provozních řádu
  • Zpracování směrnic o poskytování osobních ochranných pracovních prostředků a mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků
  • Zpracování směrnic pro organizaci a řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
  • Zpracování dokumentace dle požadavku platných právních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochranný zdraví při práci
  • Školení vedoucích zaměstnanců a zaměstnanců
  • Evidence pracovních úrazu
  • Provádění kontrol dodržování platných předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
  • Poradenská a konzultační činnost